مطلب خود را جستجو کنید

ویلای نمک آبرود

ویلای نمک آبرود

About Project

کارفرما: آقای بیگی

متراژ: هشتصد و بیست متر مربع

مدیریت ساخت این پروژه به عهده شرکت مهندسین مشاور آسادطرح شهر بوده است.

دسته ها
تفریحی, نمونه کار